អត្ថបទចេញផ្សាយថ្មី

របៀប Link ​តំណភ្ជាប់​ Posts / Pages ទៅ​កាន់​ Menu ឬ​ទីតាំង​ផ្សេង​ទៀត
ទាញ​យក​ស្បែក​ប្លុក​ Sprite ដោយ​សេរី​និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ​
ដាក់​ផ្កាយ​អណ្ដែត​សម្រាប់​លម្អ​ប្លុក​របស់​អ្នក​
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​ [ Data:Messages ] ជំនួស​ឲ្យ​ការ​សរសេរ​ពាក្យ​
ទាញ​យក​ស្បែក​ប្លុក​ Pleng ដោយ​សេរី​និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ​
តម្លើង​បញ្ជី​ចាក់​វីដេអូ​ផ្សេង​ៗ​នៅ​លើ​ប្លុក​របស់​អ្នក​